Nov. 19, 2016

Photo

Kelly, Einar, Patrick and I !